Att arbeta med funktionshindrade

Det kan vara en utmaning för både den som ska arbeta med funktionshindrade och den som behöver hjälp om det inte finns en genomtänkt arbetsmodell att utgå ifrån. Socialstyrelsen och kommunerna formulerar mål och måluppfyllelse, men vårdaren kan behöva veta en hel del om den funktionshindrades individuella situation.

En behovsanalys är direkt nödvändig för att arbetet ska kunna skötas både säkert och funktionellt. Det viktigaste är att den funktionshindrades behov blir tillgodosedda och att det inte finns utrymme för någon form av diskriminering. För att verkligen förstå kundens behov kan kommunen använda sig av tjänster från lime-technologies.com där behovsanalysen är en uppskattad modell som ger en klar och tydlig bild av den funktionshindrades utmaningar, behov och önskemål.

Det finns redan handlingsplaner på plats enligt lag för att se till att kommunen kan leverera säker vård på ett tryggt sätt. Behovsanalysen kan dock bidra med en överskådlig och genomtänkt strategi för att lägga upp, definiera och analysera såväl nuläget som framtida åtgärder tillsammans med den funktionshindrade. Delaktighet och insyn är viktiga ledord som gör att vårdtagaren känner sig involverad och sedd. Behovsanalysen tillsammans med övriga åtgärder och dokumentation kan ge vårdare och omvårdnadschefer metoder och verktyg för att förbättra verksamheten ytterligare.